Marriage: Endless sleepovers with your favourite weirdo.